ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

  • Πτυχίο  Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ, Νοσηλευτικής ή Τεχνολόγου Παρασκευαστή.
  • Απαραίτητη εμπειρία στη λήψη αίματος.
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.